Välkommen till Aadvokaterna

Din advokatbyrå i Uppsala och Gävle

OM OSS

 

Vi är specialister inom det som brukar kallas humanjuridik; bl.a. brottmål, socialrätt, familjerätt och migrationsrätt. Vi vinnlägger oss om att inte bara vara duktiga jurister utan också engagerade medmänniskor. Våra klienter ger oss förtroendet att företräda dem i några av livets svåraste stunder, det är ett förtroende vi vill förvalta väl!

KOMPETENS

Vår långa erfarenhet i kombination med fortlöpande vidareutbildning gör att du kan förvänta dig absolut expertkunskap av oss inom våra rättsområden.

TILLGÄNGLIGHET

För oss är det viktigt att du som klient alltid känner att du kan komma i kontakt med din advokat. Du kan vara trygg med att vi finns vid din sida genom hela processen.

ENGAGEMANG

Vi ser inte vårt uppdrag som bara ett jobb. Vi brinner för att alltid förvalta det ansvar som det innebär att företräda någon på absolut bästa sätt. Människor behöver ofta hjälp av advokat i svåra och kanske omskakande situationer. Vi har respekt för detta och det förtroende vi fått att företräda dig.

BROTTMÅL

 

Den som blir misstänkt för ett brott har alltid rätt att biträdas av en försvarare som ska tillgodose hans eller hennes intressen i rättsprocessen.

 

Den som har blivit utsatt för ett brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist på advokatbyrå som hjälper målsäganden (brottsoffret) bland annat genom att föra dennes talan vid huvudförhandlingen. Många gånger blir målsägandebiträdet ett stöd och trygghet för den brottsutsatte.

 

Om ett barn utsätts för brott av en nära anhörig behövs det ofta utses en så kallad särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren ska se till att barnets rättigheter respekteras genom processen.

 

Vi på Aadvokaterna har stor kunskap kring och erfarenhet av alla typer av företrädaruppdrag i brottmål.

FAMILJERÄTT

 

Inom familjen uppstår ofta många juridiska frågor trots att man vanligtvis kanske inte tänker på det.

 

Behov av juridiskt biträde kan finnas till exempel när det kommer till att skriva ett äktenskapsförord eller testamente.

 

Vid en relations upphörande, mellan makar eller sambor, ska det genomföras bodelning. Det kan ibland vara svårt att genomföra detta på egen hand och då är det lämpligt att bodelningen sköts av en bodelningsförrättare.

 

De mest omfattande målen inom familjerätten är de som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. I dessa mål är det alltid barnens bästa som ska vara styrande. Vi verkar för att tillvarata såväl dina intressen som att se till barnens bästa.

 

I mål inom familjerätten är det viktigt att ha ett kunnigt biträde vid sin sida redan i ett tidigt skede. När du vänder dig till oss kan du känna dig trygg med att du får hjälp av en jurist med såväl omfattande erfarenhet som gedigna kunskaper.

SOCIALRÄTT

 

Under vissa omständigheter kan en person bli tvångsomhändertagen utan att det föreligger misstanke om något brott.

 

De lagstiftningar som ofta blir aktuella är LVU, LVM och LPT. I dessa regleras under vilka omständigheter unga personer, missbrukare eller psykiskt sjuka kan tvångsomhändertas.

 

Att tvångsomhänderta någon är förstås en mycket ingripande åtgärd. För oss är det självklart att den som riskerar ett tvångsomhändertagande har rätt till hjälp av ett professionellt och engagerat biträde.

 

Vi har hög kompetens inom socialrätt och tar ofta emot förordnanden från domstolarna som företrädare i sådana mål.

MIGRATIONSRÄTT

 

För den som flyttar eller flyr till Sverige uppstår genast juridiska frågor vid vilka man ofta är i behov av juridiskt biträde.

 

Migrationsrätten omfattar alla juridiska frågor som uppstår när människor flyttar mellan olika länder. Detta kan förstås ske av till exempel arbets- eller familjeskäl men den största andelen ärenden inom rättsområdet är dock asylrättsliga. Den som har flytt från krig eller förföljelse i sitt hemland har i många fall rätt till asyl i Sverige.

 

I de flesta mål inom migrationsrätten utser Migrationsverket ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet ser till att den sökandes rättigheter respekteras och att denne får komma till tals under processen. Det är förstås särskilt viktigt att ett juridisk biträde utför sitt uppdrag professionellt och samvetsgrant när den som företräds är nyanländ i Sverige och kanske varken kan språket eller rättssystemet.

 

Om du som söker asyl i Sverige begär att få en av våra jurister förordnad som biträde kommer vi att bistå dig från processens början till slut.

MEDARBETARE

 

Advokat

 Anna Ling

Advokat Anna Ling

Anna Ling tog sin jur. kand. examen vid Uppsala universitet år 1986.

 

Efter examen arbetade Anna Ling bland annat på Hyresnämnden, Riksskatteverket och Fonus i Uppsala. År 1996 började hon arbeta som jurist på advokatbyrå och två år senare blev hon själv medlem i Advokatsamfundet inom vilket hon med tiden kommit att vara aktiv på olika poster. Anna Ling har bedrivit advokatverksamhet i egen regi sen år 2000.

 

Anna Lings långa erfarenhet har gjort att hon med åren har byggt upp en stor kompetens i de  rättsområden hon verkar inom. Av denna anledning blir hon ofta begärd som försvarare i brottmål eller biträde i socialrättsliga mål.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål och socialrätt.

 

ling@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 070 657 65 24

Fax: 018 13 75 11

Advokat

 Anna Möller

Advokat Anna Möller

Anna Möller tog jur. kand. examen vid Uppsala Universitet 1987.

 

Efter examen arbetade hon vid Fonus juridiska avdelning i Uppsala och som jurist på bank. Anna Möller blev advokat 1999 efter att ha arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå i Enköping. Sedan 2000 har hon bedrivit egen verksamhet i Uppsala.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden:  brottmål, familjerätt och socialrätt.

 

moller@aadvokaterna.se

Tel: 018 60 24 20

Mob: 073 324 07 99

Fax: 018 60 24 21

Advokat

Kronje Samuelsson

Advokat Kronje Samuelsson

Kronje Samuelsson har en masterexamen i juridik från Uppsala universitet. Han har gjort en snabb karriär och antogs som medlem i Sveriges advokatsamfund redan vid 27 års ålder.

 

Kronje Samuelsson tillbringar det mesta av sin arbetstid i domstol som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde. Kännetecknande för honom är hans driv, hans intresse för juridiken samt den kloka eftertänksamhet som kännetecknar en god advokat.

 

Genom sin tydliga ambition att alltid leverera arbete av högsta kvalitet har Kronje Samuelsson en mycket hög kompetens inom framförallt brottmål och socialrätt.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål, socialrätt och migrationsrätt.

 

samuelsson@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 070 634 71 13

Fax: 018 13 75 11

Biträdande jurist

Esra Akay Ranestål

Biträdande jurist Esra Akay Ranestål

Esra Akay Ranestål har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet med fördjupning inom straff- och förvaltningsrätt.

 

Utöver juridiken har Esra Akay Ranestål studerat kriminologi och socialpsykologi. Hon har tidigare arbetat på Statens institutionsstyrelse och på Migrationsverket.

 

Förutom svenska och engelska behärskar Esra Akay Ranestål även kurdiska och turkiska. Genom sin bakgrund och arbetslivserfarenhet har hon god kunskap om och insikt i andra kulturer samt stor vana av att möta människor i svåra situationer.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål, socialrätt och migrationsrätt.

 

akay@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 073 600 08 64

Fax: 018 13 75 11

SÅ FUNGERAR DET

 

I många fall förordnas advokater och jurister av den domstol eller myndighet där målet eller ärendet handläggs. Du kan dock alltid begära att en viss advokat ska förordnas att företräda dig och i de flesta fall förordnas den som du begärt.

 

I de fall en advokat redan har förordnats så kan det vara svårt att senare få byta till en annan företrädare. Därför är det bra om du redan från början kan begära en namngiven advokat som du känner förtroende för.

 

FÖRSVARARE

 

Om du blir misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse har du rätt till en försvarsadvokat som staten som utgångspunkt betalar: en så kallad offentlig försvarare. Rätt till offentlig försvarare kan finnas också vid misstanke om brott som inte kan leda till fängelse om till exempel utredningen är komplicerad eller den misstänktes personliga förhållanden gör att det finns ett behov.

 

Offentlig försvarare ska många gånger förordnas redan under den så kallade förundersökningen, det vill säga under polisens brottsutredning. Om du delges misstanke om ett brott ska du anmäla till polisen att du begär att en offentlig försvarare förordnas. Det är också bäst om du redan i detta skede kan namnge en advokat du känner förtroende för.

 

Som offentliga försvarare står vi vid din sida genom hela processen, från de inledande polisförhören fram till huvudförhandling, dom och eventuellt överklagande.

 

Om du blir misstänkt för ett brott:

 

1. Anmäl så tidigt som möjligt till polis eller åklagare att du begär att en offentlig försvarare förordnas.

 

2. Namnge en advokat du känner förtroende för eller i alla fall en byrå du upplever som professionell och seriös.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

 

Om du blir utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett så kallat målsägandebiträde, det vill säga en jurist som har till uppdrag att ta tillvara dina intressen och företräda dig under processen.

 

Många brottsoffer upplever sitt målsägandebiträde som ett stort stöd i en ofta väldigt jobbig och omskakande situation. Därutöver är förstås målsägandebiträdets uppgift att vara ditt juridiska biträde i processen och bland annat framställa skadeståndsanspråk samt se till att målet blir ordentligt utrett.

 

Ett målsägandebiträde är med dig under hela processen. Vi deltar vid polisförhör, under rättegången och även efter att dom har meddelats.

 

Om du har blivit utsatt för ett brott:

 

1. Anmäl så tidigt som möjligt till polis eller åklagare att du begär att ett målsägandebiträde förordnas.

 

2. Namnge en jurist du känner förtroende för eller i alla fall en byrå du upplever som professionell och seriös.

OFFENTLIGT BITRÄDE

 

I många typer av mål mellan staten (det man brukar kalla "det allmänna") och den enskilde medborgaren så har den enskilde rätt till hjälp av en jurist. Ofta kallas en sådan jurist för ett offentligt biträde.

 

Offentligt biträde kan förordnas bland annat i migrationsmål och socialrättsliga mål. Bestämmelserna kring när och hur ett biträde ska förordnas kan skilja sig åt mellan de olika lagstiftningarna.

 

Ofta är det den myndighet eller domstol som handlägger ditt mål eller ärende som bestämmer att ett biträde ska förordnas. Om du vill att en särskild jurist ska förordnas som ditt biträde är det viktigt att du anmäler detta till myndigheten eller domstolen.

FAMILJERÄTT

 

Om du hamnar i tvist om till exempel vårdnaden om dina barn, eller kring hos vilken förälder barnen ska bo hos, är det viktigt att du får hjälp av en advokat som du dels känner förtroende för och som dels är en duktig familjerättsjurist.

 

I vissa fall har du genom din hemförsäkring rätt till sådant juridiskt biträde. Det kallas i dessa fall för rättsskydd. Du betalar enbart den självrisk som framgår av din försäkring och försäkringsbolaget står för resterande kostnad. Vi bedömer villkoren i din försäkring och hjälper dig vid ansökan om rättsskydd.

 

Om du saknar hemförsäkring eller om försäkringen inte täcker den uppkomna situationen kan du ansöka om rättshjälp. Den som beviljas rättshjälp får en förutbestämd andel av sina kostnader betalda av staten. Hur stor andelen är bestäms utifrån den sökandes ekonomiska förhållanden. Vi hjälper dig med att upprätta och skicka in ansökan om rättshjälp.

HITTA TILL OSS

Uppsala

Gävle

© 2016 Aadvokaterna

 

Välkommen till Aadvokaterna

Din advokatbyrå i Uppsala och Gävle

OM OSS

 

Vi är specialister inom det som brukar kallas humanjuridik; bl.a. brottmål, socialrätt, familjerätt och migrationsrätt. Vi vinnlägger oss om att inte bara vara duktiga jurister utan också engagerade medmänniskor. Våra klienter ger oss förtroendet att företräda dem i några av livets svåraste stunder, det är ett förtroende vi vill förvalta väl!

KOMPETENS

Vår långa erfarenhet i kombination med fortlöpande vidareutbildning gör att du kan förvänta dig absolut expertkunskap av oss inom våra rättsområden.

TILLGÄNGLIGHET

För oss är det viktigt att du som klient alltid känner att du kan komma i kontakt med din advokat. Du kan vara trygg med att vi finns vid din sida genom hela processen.

ENGAGEMANG

Vi ser inte vårt uppdrag som bara ett jobb. Vi brinner för att alltid förvalta det ansvar som det innebär att företräda någon på absolut bästa sätt. Människor behöver ofta hjälp av advokat i svåra och kanske omskakande situationer. Vi har respekt för detta och det förtroende vi fått att företräda dig.

BROTTMÅL

SOCIALRÄTT

FAMILJERÄTT

MIGRATIONSRÄTT

Den som blir misstänkt för ett brott har alltid rätt att biträdas av en försvarare som ska tillgodose hans eller hennes intressen i rättsprocessen.

 

Den som har blivit utsatt för ett brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist på advokatbyrå som hjälper målsäganden (brottsoffret) bland annat genom att föra dennes talan vid huvudförhandlingen. Många gånger blir målsägandebiträdet ett stöd och trygghet för den brottsutsatte.

 

Om ett barn utsätts för brott av en nära anhörig behövs det ofta utses en så kallad särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren ska se till att barnets rättigheter respekteras genom processen.

 

Vi på Aadvokaterna har stor kunskap kring och erfarenhet av alla typer av företrädaruppdrag i brottmål.

Under vissa omständigheter kan en person bli tvångsomhändertagen utan att det föreligger misstanke om något brott.

 

De lagstiftningar som ofta blir aktuella är LVU, LVM och LPT. I dessa regleras under vilka omständigheter unga personer, missbrukare eller psykiskt sjuka kan tvångsomhändertas.

 

Att tvångsomhänderta någon är förstås en mycket ingripande åtgärd.  För oss är det självklart att den som riskerar ett tvångsomhändertagande har rätt till hjälp av ett professionellt och engagerat biträde.

 

Vi har hög kompetens inom socialrätt och tar ofta emot förordnanden från domstolarna som företrädare i sådana mål.

Inom familjen uppstår ofta många juridiska frågor trots att man vanligtvis kanske inte tänker på det.

 

Behov av juridiskt biträde kan finnas till exempel när det kommer till att skriva ett äktenskapsförord eller testamente.

 

Vid en relations upphörande, mellan makar eller sambor, ska det genomföras bodelning. Det kan ibland vara svårt att genomföra detta på egen hand och då är det lämpligt att bodelningen sköts av en bodelningsförrättare.

 

De mest omfattande målen inom familjerätten är de som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. I dessa mål är det alltid barnens bästa som ska vara styrande. Vi verkar för att tillvarata såväl dina intressen som att se till barnens bästa.

 

I mål inom familjerätten är det viktigt att ha ett kunnigt biträde vid sin sida redan i ett tidigt skede. När du vänder dig till oss kan du känna dig trygg med att du får hjälp av en jurist med såväl omfattande erfarenhet som gedigna kunskaper.

För den som flyttar eller flyr till Sverige uppstår genast juridiska frågor vid vilka man ofta är i behov av juridiskt biträde.

 

Migrationsrätten omfattar alla juridiska frågor som uppstår när människor flyttar mellan olika länder. Detta kan förstås ske av till exempel arbets- eller familjeskäl men den största andelen ärenden inom rättsområdet är dock asylrättsliga. Den som har flytt från krig eller förföljelse i sitt hemland har i många fall rätt till asyl i Sverige.

 

I de flesta mål inom migrationsrätten utser Migrationsverket ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet ser till att den sökandes rättigheter respekteras och att denne får komma till tals under processen. Det är förstås särskilt viktigt att ett juridisk biträde utför sitt uppdrag professionellt och samvetsgrant när den som företräds är nyanländ i Sverige och kanske varken kan språket eller rättssystemet.

 

Om du som söker asyl i Sverige begär att få en av våra jurister förordnad som biträde kommer vi att bistå dig från processens början till slut.

Advokat

 Anna Ling

Anna Ling tog sin jur. kand. examen vid Uppsala universitet år 1986.

 

Efter examen arbetade Anna Ling bland annat på Hyresnämnden, Riksskatteverket och Fonus i Uppsala. År 1996 började hon arbeta som jurist på advokatbyrå och två år senare blev hon själv medlem i Advokatsamfundet inom vilket hon med tiden kommit att vara aktiv på olika poster. Anna Ling har bedrivit advokatverksamhet i egen regi sen år 2000.

 

Anna Lings långa erfarenhet har gjort att hon med åren har byggt upp en stor kompetens i de  rättsområden hon verkar inom. Av denna anledning blir hon ofta begärd som försvarare i brottmål eller biträde i socialrättsliga mål.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål och socialrätt.

 

ling@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 070 657 65 24

Fax: 018 13 75 11

Advokat

 Anna Möller

Advokat Anna Möller

Anna Möller tog jur. kand. examen vid Uppsala Universitet 1987.

 

Efter examen arbetade hon vid Fonus juridiska avdelning i Uppsala och som jurist på bank. Anna Möller blev advokat 1999 efter att ha arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå i Enköping. Sedan 2000 har hon bedrivit egen verksamhet i Uppsala.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden:  brottmål, familjerätt och socialrätt.

 

moller@aadvokaterna.se

Tel: 018 60 24 20

Mob: 073 324 07 99

Fax: 018 60 24 21

Advokat

Kronje Samuelsson

Advokat Kronje Samuelsson

Kronje Samuelsson har en masterexamen i juridik från Uppsala universitet. Han har gjort en snabb karriär och antogs som medlem i Sveriges advokatsamfund redan vid 27 års ålder.

 

Kronje Samuelsson tillbringar det mesta av sin arbetstid i domstol som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde. Kännetecknande för honom är hans driv, hans intresse för juridiken samt den kloka eftertänksamhet som kännetecknar en god advokat.

 

Genom sin tydliga ambition att alltid leverera arbete av högsta kvalitet har Kronje Samuelsson en mycket hög kompetens inom framförallt brottmål och socialrätt.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål, socialrätt och migrationsrätt.

 

samuelsson@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 070 634 71 13

Fax: 018 13 75 11

Biträdande jurist

Esra Akay Ranestål

Biträdande jurist Esra Akay Ranestål

Esra Akay Ranestål har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet med fördjupning inom straff- och förvaltningsrätt.

 

Utöver juridiken har Esra Akay Ranestål studerat kriminologi och socialpsykologi. Hon har tidigare arbetat på Statens institutionsstyrelse och på Migrationsverket.

 

Förutom svenska och engelska behärskar Esra Akay Ranestål även kurdiska och turkiska. Genom sin bakgrund och arbetslivserfarenhet har hon god kunskap om och insikt i andra kulturer samt stor vana av att möta människor i svåra situationer.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål, socialrätt och migrationsrätt.

 

akay@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 073 600 08 64

Fax: 018 13 75 11

FÖRSVARARE

 

Om du blir misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse har du rätt till en försvarsadvokat som staten som utgångspunkt betalar: en så kallad offentlig försvarare. Rätt till offentlig försvarare kan finnas också vid misstanke om brott som inte kan leda till fängelse om till exempel utredningen är komplicerad eller den misstänktes personliga förhållanden gör att det finns ett behov.

 

Offentlig försvarare ska många gånger förordnas redan under den så kallade förundersökningen, det vill säga under polisens brottsutredning. Om du delges misstanke om ett brott ska du anmäla till polisen att du begär att en offentlig försvarare förordnas. Det är också bäst om du redan i detta skede kan namnge en advokat du känner förtroende för.

 

Som offentliga försvarare står vi vid din sida genom hela processen, från de inledande polisförhören fram till huvudförhandling, dom och eventuellt överklagande.

 

Om du blir misstänkt för ett brott:

 

1. Anmäl så tidigt som möjligt till polis eller åklagare att du begär att en offentlig försvarare förordnas.

 

2. Namnge en advokat du känner förtroende för eller i alla fall en byrå du upplever som professionell och seriös.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

 

Om du blir utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett så kallat målsägandebiträde, det vill säga en jurist som har till uppdrag att ta tillvara dina intressen och företräda dig under processen.

 

Många brottsoffer upplever sitt målsägandebiträde som ett stort stöd i en ofta väldigt jobbig och omskakande situation. Därutöver är förstås målsägandebiträdets uppgift att vara ditt juridiska biträde i processen och bland annat framställa skadeståndsanspråk samt se till att målet blir ordentligt utrett.

 

Ett målsägandebiträde är med dig under hela processen. Vi deltar vid polisförhör, under rättegången och även efter att dom har meddelats.

 

Om du har blivit utsatt för ett brott:

 

1. Anmäl så tidigt som möjligt till polis eller åklagare att du begär att ett målsägandebiträde förordnas.

 

2. Namnge en jurist du känner förtroende för eller i alla fall en byrå du upplever som professionell och seriös.

OFFENTLIGT BITRÄDE

 

I många typer av mål mellan staten (det man brukar kalla "det allmänna") och den enskilde medborgaren så har den enskilde rätt till hjälp av en jurist. Ofta kallas en sådan jurist för ett offentligt biträde.

 

Offentligt biträde kan förordnas bland annat i migrationsmål och socialrättsliga mål. Bestämmelserna kring när och hur ett biträde ska förordnas kan skilja sig åt mellan de olika lagstiftningarna.

 

Ofta är det den myndighet eller domstol som handlägger ditt mål eller ärende som bestämmer att ett biträde ska förordnas. Om du vill att en särskild jurist ska förordnas som ditt biträde är det viktigt att du anmäler detta till myndigheten eller domstolen.

FAMILJERÄTT

 

Om du hamnar i tvist om till exempel vårdnaden om dina barn, eller kring hos vilken förälder barnen ska bo hos, är det viktigt att du får hjälp av en advokat som du dels känner förtroende för och som dels är en duktig familjerättsjurist.

 

I vissa fall har du genom din hemförsäkring rätt till sådant juridiskt biträde. Det kallas i dessa fall för rättsskydd. Du betalar enbart den självrisk som framgår av din försäkring och försäkringsbolaget står för resterande kostnad. Vi bedömer villkoren i din försäkring och hjälper dig vid ansökan om rättsskydd.

 

Om du saknar hemförsäkring eller om försäkringen inte täcker den uppkomna situationen kan du ansöka om rättshjälp. Den som beviljas rättshjälp får en förutbestämd andel av sina kostnader betalda av staten. Hur stor andelen är bestäms utifrån den sökandes ekonomiska förhållanden. Vi hjälper dig med att upprätta och skicka in ansökan om rättshjälp.

Välkommen till Aadvokaterna

Din advokatbyrå i Uppsala och Gävle

BROTTMÅL

 

Den som blir misstänkt för ett brott har alltid rätt att biträdas av en försvarare som ska tillgodose hans eller hennes intressen i rättsprocessen.

 

Den som har blivit utsatt för ett brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist på advokatbyrå som hjälper målsäganden (brottsoffret) bland annat genom att föra dennes talan vid huvudförhandlingen. Många gånger blir målsägandebiträdet ett stöd och trygghet för den brottsutsatte.

 

Om ett barn utsätts för brott av en nära anhörig behövs det ofta utses en så kallad särskild före      trädare för barnet. Den särskilda företrädaren ska se till att barnets rättigheter respekteras genom processen.

 

Vi på Aadvokaterna har stor kunskap kring och erfarenhet av alla typer av företrädaruppdrag i brottmål.

SOCIALRÄTT

 

Under vissa omständigheter kan en person bli tvångs-omhändertagen utan att det föreligger misstanke om något brott.

 

De lagstiftningar som ofta blir aktuella är LVU, LVM och LPT. I dessa regleras under vilka omständigheter unga personer, missbrukare eller psykiskt sjuka kan tvångsomhändertas.

 

Att tvångsomhänderta någon är förstås en mycket ingripande åtgärd.  För oss är det självklart att den som riskerar ett tvångsomhändertagande har rätt till hjälp av ett professionellt och engagerat biträde.

 

Vi har hög kompetens inom socialrätt och tar ofta emot förordnanden från domstolarna som företrädare i sådana mål.

FAMILJERÄTT

 

Inom familjen uppstår ofta många juridiska frågor trots att man vanligtvis kanske inte tänker på det.

 

Behov av juridiskt biträde kan finnas till exempel när det kommer till att skriva ett äktenskapsförord eller testamente.

 

Vid en relations upphörande, mellan makar eller sambor, ska det genomföras bodelning. Det kan ibland vara svårt att genomföra detta på egen hand och då är det lämpligt att bodelningen sköts av en bodelningsförrättare.

 

De mest omfattande målen inom familjerätten är de som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. I dessa mål är det alltid barnens bästa som ska vara styrande. Vi verkar för att tillvarata såväl dina intressen som att se till barnens bästa.

 

I mål inom familjerätten är det viktigt att ha ett kunnigt biträde vid sin sida redan i ett tidigt skede. När du vänder dig till oss kan du känna dig trygg med att du får hjälp av en jurist med såväl omfattande erfarenhet som gedigna kunskaper.

MIGRATIONSRÄTT

 

För den som flyttar eller flyr till Sverige uppstår genast juridiska frågor vid vilka man ofta är i behov av juridiskt biträde.

 

Migrationsrätten omfattar alla juridiska frågor som uppstår när människor flyttar mellan olika länder. Detta kan förstås ske av till exempel arbets- eller familjeskäl men den största andelen ärenden inom rättsområdet är dock asylrättsliga. Den som har flytt från krig eller förföljelse i sitt hemland har i många fall rätt till asyl i Sverige.

 

I de flesta mål inom migrationsrätten utser Migrationsverket ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet ser till att den sökandes rättigheter respekteras och att denne får komma till tals under processen. Det är förstås särskilt viktigt att ett juridisk biträde utför sitt uppdrag professionellt och samvetsgrant när den som före-träds är nyanländ i Sverige och kanske varken kan språket eller rättssystemet.

 

Om du som söker asyl i Sverige begär att få en av våra jurister förordnad som biträde kommer vi att bistå dig från processens början till slut.

Advokat

 Anna Ling

Anna Ling tog sin jur. kand. examen vid Uppsala universitet år 1986.

 

Efter examen arbetade Anna Ling bland annat på Hyresnämnden, Riksskatteverket och Fonus i Uppsala. År 1996 började hon arbeta som jurist på advokatbyrå och två år senare blev hon själv medlem i Advokatsamfundet inom vilket hon med tiden kommit att vara aktiv på olika poster. Anna Ling har bedrivit advokatverksamhet i egen regi sen år 2000.

 

Anna Lings långa erfarenhet har gjort att hon med åren har byggt upp en stor kompetens i de  rättsområden hon verkar inom. Av denna anledning blir hon ofta begärd som försvarare i brottmål eller biträde i socialrättsliga mål.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål och socialrätt.

 

ling@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 070 657 65 24

Fax: 018 13 75 11

Advokat

 Anna Möller

Advokat Anna Möller

Anna Möller tog jur. kand. examen vid Uppsala Universitet 1987.

 

Efter examen arbetade hon vid Fonus juridiska avdelning i Uppsala och som jurist på bank. Anna Möller blev advokat 1999 efter att ha arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå i Enköping. Sedan 2000 har hon bedrivit egen verksamhet i Uppsala.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden:  brottmål, familjerätt och socialrätt.

 

moller@aadvokaterna.se

Tel: 018 60 24 20

Mob: 073 324 07 99

Fax: 018 60 24 21

Advokat

Kronje Samuelsson

Advokat Kronje Samuelsson

Kronje Samuelsson har en masterexamen i juridik från Uppsala universitet. Han har gjort en snabb karriär och antogs som medlem i Sveriges advokatsamfund redan vid 27 års ålder.

 

Kronje Samuelsson tillbringar det mesta av sin arbetstid i domstol som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde. Kännetecknande för honom är hans driv, hans intresse för juridiken samt den kloka eftertänksamhet som kännetecknar en god advokat.

 

Genom sin tydliga ambition att alltid leverera arbete av högsta kvalitet har Kronje Samuelsson en mycket hög kompetens inom framförallt brottmål och socialrätt.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål, socialrätt och migrationsrätt.

 

samuelsson@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 070 634 71 13

Fax: 018 13 75 11

Biträdande jurist

Esra Akay Ranestål

Biträdande jurist Esra Akay Ranestål

Esra Akay Ranestål har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet med fördjupning inom straff- och förvaltningsrätt.

 

Utöver juridiken har Esra Akay Ranestål studerat kriminologi och socialpsykologi. Hon har tidigare arbetat på Statens institutions-styrelse och på Migrationsverket.

 

Förutom svenska och engelska behärskar Esra Akay Ranestål även kurdiska och turkiska. Genom sin bakgrund och arbetslivserfarenhet har hon god kunskap om och insikt i andra kulturer samt stor vana av att möta människor i svåra situationer.

 

Huvudsakliga verksamhetsområden: brottmål, socialrätt och migrationsrätt.

 

akay@aadvokaterna.se

Tel: 018 13 75 10

Mob: 073 600 08 64

Fax: 018 13 75 11

FÖRSVARARE

 

Om du blir misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse har du rätt till en försvarsadvokat som staten som utgångspunkt betalar: en så kallad offentlig försvarare. Rätt till offentlig försvarare kan finnas också vid misstanke om brott som inte kan leda till fängelse om till exempel utredningen är komplicerad eller den misstänktes personliga förhållanden gör att det finns ett behov.

 

Offentlig försvarare ska många gånger förordnas redan under den så kallade förundersökningen, det vill säga under polisens brottsutredning. Om du delges misstanke om ett brott ska du anmäla till polisen att du begär att en offentlig försvarare förordnas. Det är också bäst om du redan i detta skede kan namnge en advokat du känner förtroende för.

 

Som offentliga försvarare står vi vid din sida genom hela processen, från de inledande polisförhören fram till huvudförhandling, dom och eventuellt överklagande.

 

Om du blir misstänkt för ett brott:

 

1. Anmäl så tidigt som möjligt till polis eller åklagare att du begär att en offentlig försvarare förordnas.

 

2. Namnge en advokat du känner förtroende för eller i alla fall en byrå du upplever som professionell och seriös.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

 

Om du blir utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett så kallat målsägandebiträde, det vill säga en jurist som har till uppdrag att ta tillvara dina intressen och företräda dig under processen.

 

Många brottsoffer upplever sitt målsägandebiträde som ett stort stöd i en ofta väldigt jobbig och omskakande situation. Därutöver är förstås målsägandebiträdets uppgift att vara ditt juridiska biträde i processen och bland annat framställa skadeståndsanspråk samt se till att målet blir ordentligt utrett.

 

Ett målsägandebiträde är med dig under hela processen. Vi deltar vid polisförhör, under rättegången och även efter att dom har meddelats.

 

Om du har blivit utsatt för ett brott:

 

1. Anmäl så tidigt som möjligt till polis eller åklagare att du begär att ett målsägandebiträde förordnas.

 

2. Namnge en jurist du känner förtroende för eller i alla fall en byrå du upplever som professionell och seriös.

OFFENTLIGT BITRÄDE

 

I många typer av mål mellan staten (det man brukar kalla "det allmänna") och den enskilde medborgaren så har den enskilde rätt till hjälp av en jurist. Ofta kallas en sådan jurist för ett offentligt biträde.

 

Offentligt biträde kan förordnas bland annat i migrationsmål och socialrättsliga mål. Bestämmelserna kring när och hur ett biträde ska förordnas kan skilja sig åt mellan de olika lagstiftningarna.

 

Ofta är det den myndighet eller domstol som handlägger ditt mål eller ärende som bestämmer att ett biträde ska förordnas. Om du vill att en särskild jurist ska förordnas som ditt biträde är det viktigt att du anmäler detta till myndigheten eller domstolen.

FAMILJERÄTT

 

Om du hamnar i tvist om till exempel vårdnaden om dina barn, eller kring hos vilken förälder barnen ska bo hos, är det viktigt att du får hjälp av en advokat som du dels känner förtroende för och som dels är en duktig familjerättsjurist.

 

I vissa fall har du genom din hemförsäkring rätt till sådant juridiskt biträde. Det kallas i dessa fall för rättsskydd. Du betalar enbart den självrisk som framgår av din försäkring och försäkringsbolaget står för resterande kostnad. Vi bedömer villkoren i din försäkring och hjälper dig vid ansökan om rättsskydd.

 

Om du saknar hemförsäkring eller om försäkringen inte täcker den uppkomna situationen kan du ansöka om rättshjälp. Den som beviljas rättshjälp får en förutbestämd andel av sina kostnader betalda av staten. Hur stor andelen är bestäms utifrån den sökandes ekonomiska förhållanden. Vi hjälper dig med att upprätta och skicka in ansökan om rättshjälp.